Created with Sketch.

Integritetspolicy

Policy för behandling av personuppgifter (1.0)

Settlement Finans AB, organisationsnummer: 559332-3966 (nedan ”Settlement”, ”vi” eller ”oss”), är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Settlement värnar om dina personuppgifter och din integritet. Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. I denna policy förklarar vi varför vi samlar in uppgifter om dig och hur vi behandlar dem. Du får gärna kontakta oss om du har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter. Om du inte får tillräcklig information eller anser att vi brustit i vår hantering kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (nedan ”IMY”), mer information nedan under rubriken ”Klagomål till tillsynsmyndigheten IMY”.

Vi har vidtagit de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och olaglig behandling och som i övrigt krävs för att följa aktuell lagstiftning samt våra interna riktlinjer och rutiner. Vi har ett dataskyddsombud som kontrollerar att vi följer reglerna och har ett bra dataskydd. Settlements anställda genomgår regelbundet utbildning för att kunna hantera dina personuppgifter säkert och i enlighet med gällande regelverk.

Kontaktuppgifter

Du är alltid välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud är följande.
Settlement Finans AB
c/o Cashbuddy AB
Box 1061
432 14 Varberg
info@settlement.se

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är varje upplysning som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. En mängd uppgifter kan klassificeras som personuppgifter så länge de går att hänföra till en fysisk person.

Exempel på typiska personuppgifter är namn, personnummer, adressuppgifter och telefonnummer. De kategorier av personuppgifter som vi behandlar inom vår verksamhet är bland annat följande:

Vi behandlar personnummer och ID-handlingar/BankID-nummer beroende på att vi måste kunna säkerställa din identitet. Vi omfattas av regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som anger långtgående skyldigheter för oss att säkerställa identiteten för de personer som står i skuld till oss.

Hur får vi tillgång till personuppgifter?

Personuppgifter som behandlas på grund av att Settlement förvärvat en fordran
Om vi förvärvat en fordran från någon och vi behöver vidta inkassoåtgärder behöver vi information om den som ska betala skulden (d.v.s. gäldenären). Om du är gäldenären inhämtar vi uppgifter om dig.

Personuppgifter som vi har om dig har samlats in från själva fordringen som överlåtits till oss, genom kontakt med dig och i samband med att fakturan administreras. Vi inhämtar även personuppgifter om dig från externa parter, exempelvis från informationsleverantörer och kreditupplysningsföretag samt myndigheter såsom Kronofogden och Skatteverket.

Grunden för behandlingen är dels det avtal som ligger till grund för din skuld till oss samt vårt berättigade intresse av att bedöma din betalningsförmåga samt se till att du betalar din skuld och avtalad ränta.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

När en låneskuld inte betalas till oss enligt de villkor som framgår av kreditavtalet kan vi i förlängningen skicka ett inkassokrav, alternativt lämnar uppdrag till annan att sköta inkassoprocessen. Oavsett vem som utför inkassoåtgärden följer Settlement eller extern inkassopartner samtliga de lagar och regler som gäller för kravhantering.

Vi behandlar personuppgifter om dig för att kunna administrera kreditavtalet.

Personuppgifterna behövs för att Settlement ska kunna utföra uppgifter såsom att:

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen (den rättsliga grunden) är fullgörande av rättsliga förpliktelser enligt ingånget kreditavtal och vårt berättigade intresse. Vårt berättigade intresse är att erhålla betalning, kunna upptäcka oegentligheter och förhindra rättsförluster samt att fastställa, utöva och försvara rättsliga anspråk.

Dina rättigheter som registrerad person

Tillgång till dina personuppgifter – registerutdrag
Du har rätt att få bekräftelse på huruvida vi behandlar personuppgifter som rör dig. Du har även rätt att få tillgång till vilka personuppgifter vi behandlar och information om ändamålen för behandlingen – ett s.k. registerutdrag.

Du kan skicka din begäran om registerutdrag via e-post till: info@settlement.se eller till följande postadress: Settlement Finans AB, c/o Cashbuddy AB, Box 1061, 432 14 Varberg. När vi mottagit din begäran kommer vi att kontakta dig för att säkerställa din identitet. Vi kan endast lämna ut de personuppgifter som avser dig.

Registerutdraget skickas därefter till den e-postadress som du godkänt och verifierat eller till din folkbokföringsadress.

Rättelse av felaktiga uppgifter som vi har om dig
Om du anser att vi har felaktiga uppgifter om dig har du rätt att begära att vi rättar de felaktiga uppgifterna. Du har också rätt att komplettera personuppgifter som du anser är ofullständiga med hänsyn till vårt ändamål med personuppgiftsbehandlingen.

Radering av personuppgifter
Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt och tillåtet. Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter och vi är skyldiga att utan dröjsmål radera uppgifterna i följande situationer:

Vi vill informera dig om att vi kan komma att neka din begäran om radering om vi har en skyldighet att lagra uppgifterna enligt tvingande lagstiftning (rättslig förpliktelse). Skyldigheten att spara personuppgifter framgår bland annat av bokförings- och penningtvättslagstiftning.

Vi vill också informera dig om att vi kan komma att neka din begäran om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Begränsa uppgiftsbehandlingen
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om behandlingen begränsas innebär det att vi – utöver att lagra dina personuppgifter – endast får behandla uppgifterna om du lämnat ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsligt anspråk eller för att skydda någon annans rättigheter.

Rätt att begära begränsning gäller i följande situationer:

Invändning
Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som vi grundar på intresseavvägning. För att vi ska kunna fortsätta personuppgiftsbehandlingen därefter måste vi visa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. Kan vi inte visa detta får vi endast behandla personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Du har alltid rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som sker för direktmarknadsföring. Rätten att invända mot personuppgiftsbehandlingen innefattar invändning mot analys av personuppgifter för direktmarknadsföring (profilering).

Dataportabilitet
Du har rätt att få ut personuppgifter som du själv har lämnat till oss i ett strukturerat format och du har rätt att överföra uppgifterna till annan personuppgiftsansvarig om personuppgifterna behandlas efter samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal som ingåtts med oss. Rätten att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig gäller när det är tekniskt möjligt.

Klagomål till tillsynsmyndigheten IMY
Om du anser att vi brustit i vår hantering kan du lämna klagomål till IMY via följande länk: https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/.

Lagring och gallring av personuppgifter

Vi lagrar aldrig personuppgifter längre än vad som behövs och/eller är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen. Hur länge vi lagrar personuppgifterna beror på vad bakgrunden till personuppgiftsbehandlingen är.

Personuppgifter som behandlas på grund av att Settlement förvärvat en fordran
Personuppgiftsbehandlingen grundar sig på att du har ett skuldförhållande gentemot oss. Under tiden skulden kan göras gällande kontrolleras att uppgifterna är aktuella och att de uppgifter som inte längre behövs raderas. Ett skuldförhållande kan som regel hävdas i 3 år eller 10 år och emellanåt under längre tider om preskriptionsavbrott har skett.

När en fordran har betalats eller slutreglerats, exempelvis efter särskild överenskommelse, lagras endast de uppgifter som vi behöver lagra för att efterleva rättsliga skyldigheter (bokförings- och penningtvättslagstiftning), eller för att kunna fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk (intresseavvägning). Enligt gällande lagstiftning om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är vi skyldiga att lagra vissa uppgifter i 5 år respektive 10 år. Lagringsskyldigheten för oss enligt bokföringslagen är 7 år.

Uppgifter som lämnas till utomstående

Vi anlitar utomstående företag för tjänster som är nödvändiga för att kunna erbjuda våra tjänster och fullgöra avtal och kan därmed komma att lämna ut dina uppgifter till utomstående företag som vi anlitar. Det kan exempelvis röra sig om tjänster som vi använder för elektronisk identifiering och signering, betal- och banklösningar och IT-lösningar. Leverantörer som behandlar uppgifter för vår räkning är s.k. personuppgiftsbiträden och får endast behandla uppgifterna efter våra instruktioner. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att personuppgiftsbiträdena behandlar uppgifterna säkert och enligt gällande regler.

Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter eller domstolar för i samband med rättsliga anspråk eller för att efterleva tvingande lagstiftning.

Överföring av personuppgifter inom koncernen eller till intressent
Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till bolag som ingår i samma koncern som Settlement eller till bolag som vill förvärva oss eller vår fordringsstock. Överföring av personuppgifter i sådana fall följer alltid vår integritetspolicy och tillämplig lagstiftning.

Arbetssökande och intresseanmälningar
Om du skickar in en arbetsansökan eller en intresseanmälan kommer din ansökan att behandlas av ansvarig person hos oss. Om din ansökan inte matchar någon ledig tjänst hos oss kommer du att meddelas det och dina personuppgifter kommer att raderas. Om din profil matchar en ledig tjänst kommer du att kontaktas och dina personuppgifter kan då komma att behandlas till dess rekryteringsprocessen är avslutad. Ändamålet med behandlingen är då att rekrytera personal.

Säkerhet

De IT-system som vi använder för lagring och behandling har genomgått kontroller för att leva upp till kraven på säker lagringsplats. Alla tekniska åtgärder som krävs för att skydda lagrade personuppgifter mot otillbörligt åtkomst och förstörelse har vidtagits. Personuppgifterna som behandlas inom vår verksamhet lagras på servrar i Sverige.

Cookies och liknande teknik

I förekommande fall använder vi så kallade cookies på vår hemsida i syfte att analysera flödet av information. Denna information användas sedan till att anpassa och effektivisera våra tjänster, innehållet på hemsidan samt för att öka säkerheten på webbplatsen. Cookies är små filer som lagras på besökarens hårddisk. Vissa cookies kan innehålla personuppgifter. Det är dock få cookies som innehåller personuppgifter eller annan information som kan spåras till en enskild besökare. Det flesta cookies sparar generell information från informationsflödet på webbsidan. Du som besökare kan själv välja att inaktivera användningen av cookies genom att göra inställningar i din webbläsare.

Informationsgivning och uppdateringar

Den senaste versionen av vår integritetspolicy är alltid publicerad på vår hemsida. Vid behov kan vi komma att uppdatera vår integritetspolicy. Om uppdateringarna är av stor betydelse för behandlingen av dina personuppgifter informerar vi dig om det.

Denna policy uppdaterades 2021-10-31.